کاربران گرامی تا اطلاع ثانوی فروش نداریم

کپسول سفوف مهزل

-(0 Body) 
لاغر کننده
ProductType : کپسول
Discount : 2 درصد
Product Weight : 200
Specifications :
Price:47,000 تومان - 46,060 تومان
فروشگاه: طلاي سبز طوبي

کپسول سفوف مهزل /(kapsul-e safuf-e mohzel mohazzel)/

 

شکل دارويي: کپسول

موارد مصرف: مهزل

توضيحات:لاک مغسول: جالى و محلل و منقى اخلاط، و جهت تقويت معده و جگر و احشا و تفتيح سده کبد و طحال و تنقيه اخلاط بارد و وجع کبد و تحليل اورام باطني نافع است. به‌خاصيت، لاغرکننده بدن است.‏

نانخواه: مجفف و ملين و محلل رياح است. جهت تفتيح سدد و تليين بطن و تحليل رياح و رفع مغص ريحى مفيد است. جهت فواق و قي و غثيان و جشاء و آروغ بدبو و تخمه و رياح و قراقر و هضم طعام و دفع فساد اشتها و بلت و برودت معده و کبد و احشا مفيد بوده و مقوى و مسخن معده و کبد بارد مي‌باشد‏.

کرفس: جهت فواق و برودت احشا و اوجاع ظَهر و اکثر امراض بارد بلغمي ‏و رفع قي و سحج و مغص مفيد است و محلل رياح و نفخ و مفتح سده کبد و طحال و هاضم غذا و جاذب فضول از معده مي‌باشد.

سنبل الطيب: مفتح سده معده و کبد و مقوى فم معده و جگر بارد و مسخن آن‌ها و مقوى قوت ماسکه و مجفف رطوبات و فضول زبان و سينه و معده و مانع ريزش مواد به‌ معده و امعا و دافع گزش آن‌ها و جهت تحليل نفخ و رياح و بيماري‌هاي کبد بارد رطب مفيد است.

گل‌سرخ: مقوى قوى و ملطف و جالى و مسهل و مسکن صفرا و بلغم رقيق، و جهت تقويت معده و جگر و امعا مفيد است.

مرزنجوش: ملطف و محلل و مفتح و جالي است. مطبوخ آن مسخن اعضاى باطني و احشا و رافع مغص و قولنج ريحي‏ و وجع فواد مي‌باشد.

اين ترکيب با بهبود هاضمه و تسخين احشا و جگر مي‌تواند باعث توليد خلط مناسب و عدم توليد اخلاط بلغمي نامناسب شود. از سوي ديگر، تسخين احشا از گرسنگي کاذب ناشي از سردي جلوگيري کرده و پرخوري را مهار مي‌کند. اين داروي مرکبه با قوه تحليل باعث از بين رفتن بلغم زيادي و در نتيجه تحليل چربي بدن مي‌شود. همچنين منع ريزش مواد مضر به معده و امعا باعث جلوگيري از تخمه و فساد غذا مي‌شود. 

اجزاء فراورده: زنيان، تخم کرفس، سنبل الطيب، لاک، گلسرخ، مرزنجوش

نحوه اثر دارو از ديد طب سنتي: هاضم غذا، محلل رياح، مجفف، مفتح، جالي، مسخن احشا، مقوي معده و جگر، ملين

منع مصرف: مصرف اين دارو در افراد مبتلا به سردرد مشارکت معدي، افراد با سابقه زخم معده و اثني عشر وبيماري‌هاي کبدي و صفراوي، افراد دچار خونريزي در حال حاضر و در معرض خونريزي احتمالي، و مبتلايان به کم‌خوني (تالاسمي يا هموگلوبين پايين) ممنوع است و در صورت نياز بايد تحت نظر پزشک انجام گيرد. براي گرم مزاجان مضر است و موجب آزار معده گرم مي‌شود.

عوارض جانبي: مصرف طولاني مدت بدون دستور پزشک براي کبد مضر است. در افراد مستعد ممکن است باعث ايجاد فتوتوکسيسيته و آلرژي پوستي شود. اين دارو ممکن است باعث يبوست شود و در اين صورت همراه با گلقند مصرف شود.

دستور مصرف: نيم‌ساعت پيش از ناهار و نيم‌ساعت پيش از شام دو عدد کپسول با عرق زيره سياه ميل شود.

تداخلات دارويي: تاکنون گزارش نشده است. اين دارو در افرادي که داروهاي ضد انعقادي، ضد پلاکتي، و داروهايي مصرف مي‌کنند که احتمالا باعث ايجاد واکنش به نور مي‌شوند بايد با احتياط تجويز شود. 

مصرف در حاملگي و شيردهي: در اين دو دوره مصرف نشود.

نکات قابل توصيه: مصرف بيش از سه ماه اين دارو توصيه نمي‌شود زيرا احتمال بروز عوارض کبدي وجود دارد.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  4. PDR 2008
کپسول سفوف مهزل
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image