Date History

ملاقات وزير خارجه آمريكا با "صدام" چند روز قبل از حمله عراق به ايران (1359ش)