معجون اطريفل مقلي

-(1 Body) 
بعد از فصد و تنقيه براي بواسير و اسهال بواسيري مفيد است. مصرف درازمدت آن سبب کاهش وزن به صورت پايدار مي‌شود.
ProductType : معجون
Discount : 2 درصد
Product Weight : 200
Specifications :
Price:22,500 تومان - 22,050 تومان
فروشگاه: طلاي سبز طوبي

اطريفل مُقلي/’etrifa(e-o)l-e moqli/ 


خواص دارو: نافع در بواسير و اسهال بواسيري. مصرف درازمدت آن سبب کاهش وزن به صورت پايدار مي‌شود.

اجزاي دارو: پوست هليله کابلي، پوست بليله، آمله منقّي؛ مُقل ازرق ؛ آب تره‌؛ روغن بادام شيرين؛ عسل کف‌گرفته.

زمان، مقدار، و روش مصرف: يک قاشق مرباخوري، نيم ساعت پيش از صبحانه.در بواسير اسهالي، ميزان مصرف دارو يک‌چهارم قاشق مرباخوري است تا زماني که اسهال رفع شود.

ملاحظات مصرف: مصرف دارو بايد بعد از فصد و تنقي? بدن از فضولات باشد. در صورت ايجاد دل‌پيچه، مقدار مصرف دارو کم شود.

 

معجون اطریفل مقلی
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image