کاربران گرامی تا اطلاع ثانوی فروش نداریم

کپسول سفوف حفظ

-(4 Body) 
تنقيه و تقويت دماغ، موجب زيادتي حرارت غريزي؛ زايل کننده نسيان
ProductType : کپسول
Discount : 2 درصد
Product Weight : 200
Specifications :
Price:39,000 تومان - 38,220 تومان
فروشگاه: طلاي سبز طوبي

کپسول سفوف حفظ /kapsul-e safof-e hefz/

 

شکل دارويي: کپسول

موارد مصرف: جهت تقويت دماغ و تنقيه او از رطوبات فاسده و زيادتى حرارت غريزى و زايل كردن نسيان

توضيحات:

اجزاء فراورده: کندر، مصطکي، دارچين، دارفلفل، عود، لسان الثور، بادرنجبويه، کاکنج ، شکر سرخ

کندر: داراي قوت مجففه و قابضه و منضجه و جالي است‏. منقي روح حيواني و دماغي و محلل رياح‏، مقوى دل و قوت حافظه و جالب و مجفف رطوبات دماغى به‌خصوص با مصطكى است و چون هر روز صبح ناشتا بياشامند جهت رفع زيادتى بلغم و رفع بلادت و نسيان مجرب‏ است.

مصطکي: ملطف و محلل و جالي و قابض و مقوى قُوى و اعضاى رئيسه و معده است. با كندر جهت حدت ذهن و تقويت حفظ و فهم‏ مفيد است.

دارچين: به‌غايت ملطف و مفتح و مفرح نفس و منضج عفونت اخلاط و ترياق سموم حيوانى و نباتي و معدني و حافظ قوت‌هاى نفساني و حيواني و طبيعي و جالى باصره و محلل رياح و مواد بارده و مجفف رطوبات دماغي و نزلات بارده رطبه و امراض بارده دماغيه و مقوى باه و جهت خفقان و وحشت و وسواس و جنون و تقويت اعضاى رئيسه مفيد است.

دارفلفل: محلل مواد بارده و رياح و مفتح سده جگر و سپرز و هاضم طعام و مقوى و محرك باه و زياده كننده مني و بالجمله امراض بارده رطبه را مفيد است.

عود: ملطف و مفتح سدد و مفرح و مقوى اعصاب و حواس و قواى دماغي و قلب و كبد و معده و احشا و كليه و پراكنده كننده رياح و محلل آن‌هاست. آشاميدن آن بسيار مقوى حواس و اعضاى دماغى و اعصاب است.همچنين مقوى باه و ممسك بول و مني و ودى و مذى حادث از برودت و رطوبت و ضعف مثانه و اوعيه‏ مني است و رطوبات سائله از رحم بازدارد و آن را خشك و گرم سازد.

لسان الثور: مفرح و مقوى ارواح و حرارت غريزى و اعضاى رئيسه و حواس و ملين طبع و مسهل مره صفرا و اخلاط محترقه و سوداى متولد از خلط سوداوى و تسكين اعراض آن‌ها و امراض سوداويه است. آشاميدن آن با مطبوخات مناسب جهت سرسام و برسام و ماليخوليا و جنون و خفقان سوداوى و توحش و وسواس و حديث نفس و فزع و خوف و غم و هم مفيد است.‏

بادرنجبويه: مقوى دل و دماغ و حواس و حفظ و ذكاء و معده و جگر و مفرح و مفتح سده دماغي و ملطف و دافع كابوس مي‌باشد و جهت وحشت سوداوى و خفقان و غشى و تحليل سودا مفيد است.

شکرسرخ: ملين طبع و سريع‌النفوذ به عمق بدن است و جهت تقويت ارواح و قُوى و كبد و توليد خون صالح و استحكام اعصاب و عِظام و منع پيرى و رفع خلط سوداوى و امراض آن‏ نافع است.

نحوه اثر دارو از ديد طب سنتي: مقوي دماغ، رافع رطوبت دماغ، افزايش قُوه حافظه و رفع نسيان

مزاج کلي دارو: گرم و خشك

منع مصرف: در کودکان و مبتلايان به اختلالات خواب (که بيشتر احتمال خشکي دماغ دارند)، حساسيت‌هاي تنفسي (نزله گرم) و جوانان گرم مزاج تجويز نشود.

در افراد مبتلا به خونريزي‌ داخلي تنها تحت نظر پزشک مصرف شود.

در مصرف کنندگان داروهاي ضد انعقاد يا ضد پلاکت بايد با احتياط تجويز شود. به علت تشابه بالاي ترکيبات آلرژن موجود در دارچين و بلسان، در کساني که نسبت به بلسان و دارچين حساسيت دارند، بايد با احتياط مصرف شود.

عوارض جانبي: در دوزهاي درماني مناسب خطر يا عارضه‌اي ندارد. ممکن است افراد گرم مزاج در مصرف طولاني مدت، عوارض ناشي از سوء مزاج گرم نشان دهند که در اين صورت جهت ادامه مصرف با پزشک معالج مشورت شود. در صورت بروز يبوست از گلقند استفاده شود.

دستور مصرف: صبح ناشتا و شب هنگام خواب، يک الي دو کپسول با آب گرم مصرف شود.

تداخلات دارويي: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگي و شيردهي: در اين دو دوره مصرف نشود.

نکات قابل توصيه: در تابستان، يک عدد هر 12 ساعت و در زمستان دو عدد هر 12 ساعت مصرف شود.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. American Herbal Products Association's Botanical Safety Handbook-CRC Press (2013)
  4. PDR 2008

 

 

 

 

 
کپسول سفوف حفظ
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image