کاربران گرامی تا اطلاع ثانوی فروش نداریم

کپسول گلنار

-(10 Body) 
کپسول گلنار ProductName : کپسول گلنار
قاطع خونريزي؛ نافع در اسهال‌هاي مزمن
ProductType : کپسول
Discount : 2 درصد
Product Weight : 200
Specifications :
Price:35,000 تومان - 34,300 تومان
فروشگاه: طلاي سبز طوبي

کپسول قرص گلنار (افراط طمث) /kapsul-e qors-e goln?r (’efr?t-e tams)/

 

شکل دارويي: کپسول

موارد مصرف: قطع خونريزي، نافع در اسهال‌هاي مزمن

توضيحات:

سليخه: ملطف و مسخن و منضج و محلل رياح و اورام بارده احشا و مقطع اخلاط و مقوى اعضا و معده و کبد است و جهت درد رحم و تنقيه رحم و رياح آن و تب‌هاى نوبه ‏مفيد است.

گل ارمني: قابض و مغرى و حابس نزف الدم و نفث الدم صدر و بطن و رحم و امعا و معده و بواسير و بول و به‌جهت شدت تجفيفي که دارد رادع اورام است و براي قروح آن‌ها (اعضاي مذکور) و قروح و قلاع دهان و جهت حبس اسهال نافع است‏.

‏صمغ عربي: مجفف و رادع و قابض و قاطع نزف الدم و نفث الدم و مقوى معده و کبد و حابس نزلات حار و اسهال دموى و جهت استرخاى مقعد و رحم‏ مفيد است.

گلسرخ: مقوى قُوى و ارواح و مفرح و ملطف و جالى و مسهل و مسکن صفرا و بلغم رقيق و قابض است و آشاميدن آن جهت تقويت معده و جگر و کليه و امعا و رحم و مقعد مفيد است.

گلنار: قابض و حابس سيلانات و رادع و مجفف و مقوى اعضا و جهت اسهال دموى و صفراوى و رطوبي و زلق امعا و سحج و قرحه آن و نزف الدم هر عضو و ادرار طمث و بواسير و جرب مفيد است.

کتيرا:‌ مغرى و اندکي مجفف است و شکننده حدت ادويه حاد و مغلظ خون و مواد رقيق و ملين صلابات و مسکن لذع و حدت اخلاط و ادويه حاد از امعا و مقوى فعل آن‌ها به سبب غرويت و تليين و ازلاقى که دارد و داراي قوت مسهله اندک ‏است.

عدس: قابض و مسکن غليان خون و مانع سلوک آن در عروق ضيق و اکثار خوردن آن باعث احتباس حيض و مطبوخ آن با پوست، قابض و مقلل حيض است.

 

اجزاء فراورده: سليخه، گل ارمني، صمغ عربي، گل سرخ، گلنار، اقاقيا (بدل: عدس)، کتيرا

نحوه اثر دارو از ديد طب سنتي: قابض، مغري، رادع، حابس سيلانات، مقوي احشا

مزاج کلي دارو: سرد و خشک

منع مصرف: در مبتلايان به کوليت اولسرو و يبوست مزمن احتياط شود.

عوارض جانبي: يبوست. در صورت ايجاد يبوست از گلقند، خاکشير يا تمر هندي مي‌توان استفاده کرد.

دستور مصرف: ساعت 9 صبح و 7 عصر، 2 تا 4 کپسول با يک قاشق رب به يا رب سيب حل شده در نصف ليوان آب خنک يا عرق مورد يا عرق عنب الثعلب ميل شود.

تداخلات دارويي: تاکنون گزارش نشده است.

مصرف در حاملگي و شيردهي: در اين دو دوره مصرف نشود.

نکات قابل توصيه: به حسب حال بيمار در صورت حدت خون از عرق عنب الثعلب و در صورت ضعف ماسکه از عرق مورد يا رب به استفاده شود. در اسهال‌هاي مزمن، پيش از غذا مصرف شود. در صورت تجويز دارو براي کاهش پرولاکتين، 1 عدد کپسول در هر 24 ساعت کافي است.

منابع:

  1. عقيلي خراساني، مخزن الادويه، تهران: انتشارات باورداران، 2001
  2. ابن سينا، قانون في الطب، بيروت: انتشارات العلامي، 2005
  3. عقيلي خراساني، قرابادين کبير، موسسه تحقيقات تاريخ پزشکي، طب اسلامي و مکمل، دانشگاه علوم پزشکي ايران، 2007

 

 

 

 

کپسول گلنار
Add Comments
Name:
Email:  
User Comments:
SecurityCode: Captcha ImageChange Image